UAB „Arginta“ baigė įgyvendinti ES finansuojamą projektą

UAB „Arginta", gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, įgyvendino projektą: „Kokybiškai naujo nuotekų valymo įrenginio, paremto nuoseklaus biologinio valymo technologija, sukūrimas" (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-003).

Projektas buvo įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę "Intelektas LT", kurios uždavinys "Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje". Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekė iki 1 692 086 Lt, iš kurių iki 827 482 Lt buvo skirta iš ES regioninės plėtros fondo ir 864 604 Lt sudarė nuosavos įmonės lėšos.

Projektas buvo skirtas atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus bei pagal gautus rezultatus sukurti kokybiškai naujo nuotekų valymo įrenginio prototipą. Projekto įgyvendinimo metu buvo ištirtos įvairių įkrovų, skirtų pašalinti iš nuotekų skirtingus teršalus - skendinčiąsias, organines medžiagas, azotą, fosforą, panaudojimo galimybės pagrindinio nuotekų valymo pakopoje, taip pat buvo ištirtos tretinio nuotekų valymo, paremto mechanine nuotekų filtracija, galimybės. Bandymų metu buvo imti nuotekų ir ant įkrovos užaugusios biomasės mėginiai bei atliktos nuotekų cheminės ir biomasės mikrobiologinės analizės. Remiantis šių analizių rezultatais buvo įgytos žinios, reikalingos nuotekų valymo įrenginio prototipui sukurti. Projekto rezultatas - sukurtas ir išbandytas individualaus nuotekų valymo įrenginio prototipas, skirtas šalinti iš nuotekų skendinčiąsias ir organines medžiagas, taip pat azotą ir fosforą, kurio eksploatacija nereikalauja ypatingos priežiūros ir išlaidų, yra suprantama eiliniam vartotojui.

Daugiau informacijos teirautis:

UAB „Arginta"

Vandentvarkos skyriaus vadovas

Regimantas Dauknys

Tel.: + 370 5 239 2186

El. paštas: regimantas.dauknys@arginta.lt